Algemene voorwaarden Interieurstyling

Hier treft u de algemene voorwaarden aan van No Shoes Meubel- en Interieurstyling (“Opdrachtnemer”). Het adres van
No Shoes Meubel- en Interieurstyling is Havikshorst 37 7414HR Deventer, met het KvK-nummer 62499637.
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@noshoesstyling.com, 0652371739 of per post: No Shoes
Meubel- en Interieurstyling, Havikshorst 37, 7414HR Deventer.
No Shoes Meubel- en Interieurstyling heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat
steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen
afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.
Artikel 1 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen
Opdrachtnemer en u (“Opdrachtgever”). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos
aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.noshoesstyling.com.
2. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest
van de algemene voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de
inhoud van de nietige bepaling volgt.
Artikel 2 – Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt.
Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een
offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze
kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.
Artikel 4 – Prijs
1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden
plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer.
Artikel 5 – Betaling en incassokosten
1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een
rente verschuldigd van 2%, tenzij de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als
hij een onderneming is) hoger is, want dan is hij die verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt
berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
Algemene Voorwaarden – No Shoes Meubel- en
Interieurstyling
3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij
een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
15% over de eerste €2500;
10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
0,5% over het overige deel.
Artikel 6 – Uitvoeringstermijn
1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen,
gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in
als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te
stellen
3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet
als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door
hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.
Artikel 7 – Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk
zijn voor om de opdracht uit te voeren.
3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de
uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door
Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Artikel 8 – Wijziging opdracht
1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de
opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is)
daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van
uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en
uitvoeringstermijn.
3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in
kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
Artikel 9 – Opschorting, ontbinding
1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen
of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is
nagekomen.
3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen
niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of
schadeloos stellen.
Artikel 10 – Tussentijdse opzegging
1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te
verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de
overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor
rekening van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht)
in een van de volgende gevallen:
1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken.
Artikel 11 – Overmacht
1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht
opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht
ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde
heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen
volledig is nagekomen.
2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig
te stellen.
3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich
bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.
Artikel 13 – Garanties
1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering gesteld kunnen worden.
2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever het onjuist of als het gebrek
ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.
Artikel 14 – Klachten
1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare
gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak
binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen,
herstellen of vergoeden.
5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn
ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, te wijten aan opzet of grove schuld.
De totale aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de in de overeenkomst bedongen vergoeding, oftewel het factuurbedrag, voor zover die ook daadwerkelijk is voldaan.
Artikel 16 – Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.
Artikel 17 – Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door
uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade
die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 18 – Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen,
programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten
in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij
Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door
Opdrachtnemer verstrekt zijn.
Artikel 19 – Geheimhouding
1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van
Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan
waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van
belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of
andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden
de inhoud daarvan niet zien.
Artikel 20 – Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de
overeenkomst opgenomen voorwaarden.
Artikel 21 – Toepasselijk recht
Nederlands recht.
Artikel 22 – Bevoegde rechter
Rechtbank Overijssel.